(541) 296-5252

My Calendar

MonthWeekDay
November 2021
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
November 1, 2021 November 2, 2021 November 3, 2021

Men's Day - AM

November 4, 2021

Ladies Day - AM: Three Club Day

November 5, 2021 November 6, 2021 November 7, 2021
November 8, 2021 November 9, 2021 November 10, 2021

Men's Day - AM

November 11, 2021

Ladies Day - AM: Hate’em

November 12, 2021 November 13, 2021 November 14, 2021
November 15, 2021 November 16, 2021 November 17, 2021

Men's Day - AM

November 18, 2021

Ladies Day - AM: Closing Day Cross Country- men invited

November 19, 2021 November 20, 2021 November 21, 2021
November 22, 2021 November 23, 2021 November 24, 2021

Men's Day - AM

November 25, 2021 November 26, 2021 November 27, 2021 November 28, 2021
November 29, 2021 November 30, 2021 December 1, 2021

Men's Day - AM

December 2, 2021 December 3, 2021 December 4, 2021 December 5, 2021